Ülke Kredilerine (Eca Kredileri) Teminat Mektubu Verilebilir Mi?

ECA, “EXPORT CREDIT AGENCY” sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olup, her ülkenin ECA kuruluşu o ülke menşeli yatırım mallarının ihrâcatının teşvik edilmesi amacıyla ticâri bankaların doğrudan üstlenmek istemedikleri / üstlenemeyecekleri muhtelif risklere (politik, ticâri vs) karşı ihrâcatçılar / finansör bankalar lehine orta / uzun vâdeli kredi garantisi / sigortası sağlamaktadır. ECA kuruluşu garantisi / sigortası tahtında sağlanan bu tür krediler “ECA KREDİSİ” olarak adlandırılırlar. Yurtdışı ihrâcat kredi kurumlarından (ECA-Export Credit Agency) sağlanan ve ithâlatçı ülke riskinin sigortalandığı bu kredilerde, ithâlatçılarımıza vâdeli alım olanakları sağlanmaktadır. Ülke kredileri yatırım malı ithâlatı yaparken orta ve uzun vâdeli kaynağa ihtiyaç duyan müşteriler için uygundur58.

Katılım bankalarının bu tür kredilere aracılık yapıp yapamayacakları ve teminat mektubu verip veremeyecekleri konusunda Hayreddin Karaman şu görüşü serdetmiştir: “Ülke kredilerinde devletler teşvik kredileri vermektedir. Ben devletin teşviklerinin tamamının Müslümanlar tarafından alınmasını isterim. Burada yabancı devletlerin ihrâcatı teşvik için verdiği kredilerde esas şudur: Aldığımız teşvikle ithâl ettiğimiz mal zarûreten lazım değilse, ülkemizde varsa, ekonomimize zarar veriyorsa fâiz ödemeye gerek yoktur. Buna yardımcı (teminat mektubu vs. ile) olunamaz. Ancak mal ihrâcata yönelik olarak ithâl ediliyorsa o zaman olur. Makina veya hammadde gibi. Hülasa 5 lira kredi alıp 6 lira ödedikten sonra onlardan 10 lira tahsil yapacaksam olur. Ben bu konuyu ictimâî zarûrete sokuyorum. Bu işlem ülkemizin, ötekiler aleyhine servet kazanmasını sağlıyorsa veya içeride istihdam yaratarak işsizlik ve yoksulluğa bir ölçüde çare oluyorsa yapılabilir. Makina, ara mal veya başkası fark etmez”.


58. http://www.turkiyefinans.com.tr/tr/uluslararasi_bankacilik/ulke_kredileri.aspx (19.02.2012)

 

Teminatlar