Faktoring Nedir? Dinen Câiz Midir?

Faktoring vâdeli alacağın faktoring firmasına temlik edildiği ve faktoring firmasından iskontoyla nakit alındığı yani borçlu ile alacaklı arasındaki vâde farkının faktoring firmasına bırakıldığı finansman yöntemidir. Burada para cinsinden vâdeli bir alacak üçüncü tarafa yine para cinsinden bir bedelle nakit satılmaktadır.

Faktoring Mekanizması

15

Bazı kimseler ellerinde bulunan vâdesi gelmemiş kıymetli evrakları, üzerlerindeki değerden aşağıya nakde çevirmek istemektedirler. Böylece evrakın vâdesini beklemeden bir miktar iskonto ile peşin para elde etmiş olmaktadırlar. Bu işlem iki türlü yapılmaktadır:

(1) Gayr-ı kâbil-i rücu

(2) Kâbil-i rücu

Gayr-ı kâbili rücu işlemde alacak kıymetli evrakı iskontoyla devralan tarafa geçer. Bu işlemde vâdeli alacağın fâiz indirimiyle satımı söz konusudur. Kâbil-i rücu işlemde ise senet sahibi ile banka arasındaki hukûkî ilişki borç, kefâlet ve vekâletten oluşan bir işlemler bütünü olmaktadır. Faktoring firmasının senet sahibine verdiği nakit, borçtur. Senet rehindir. Faktoring firması vâde dolumunda sened sahibine vekâleten senedi tahsil edecektir. Firmanın verdiği nakit borcu ile senetteki bedel arasındaki fark ise fâizdir.

 

Para Ticareti