Fâizi Almak ile Vermek Aynı mıdır?

İslâm dininde fâizi alan, veren, yazan, şahitliğini yapan herkes sorumlu kabul edilmiştir. Meşhur bir rivâyete göre Allah Resûlü (aleyhisselâm) fâiz alana da verene de lânet etmiştir11. Hatta yalnızca fâiz alan ve vereni değil, bunlara yardımcı olanları da günahkâr saymıştır: “Fâiz alana, verene, yazana ve şâhitlerine lanet edilmiştir”12. Ayrıca İslâm hukûkunun temel kurallarından birisi de şudur: “Alması haram olanın vermesi de haramdır”13. Bununla birlikte zarûret hallerinde fâizle borçlanan kimse (inşallah) günahkâr olmayacağı halde fâizle borç veren günahkâr olacaktır. Örneğin insanın kanını satması ya da kan ticâreti yapması haram iken hastası olup gönüllü olarak kan veren başkasını bulamayan bir kimsenin kan satın alması günah olmaz. Zira zarûretler haramları kısmen mübah kılar14.


11. Müslim, Sahîh, III, 1218.
12. Ebûbekr b. Ebî Şeybe, el-Kitâbü’l-musannef, I-VII, (thk. Kemâl Yûsuf el-Hût), Riyad: Mektebetü’r-Rüşd, 1409, IV, 447-448.
13. Celâlüddîn es-Suyûtî, el-Eşbâh ve’n-nazâir, Dâru’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1990, s. 150.
14. Bedrüddîn ez-Zerkeşî, el-Mensûr fi’l-kavaidi’l-fıkhiyye, I-III, Vizâretü’l-Evkâfi’l-Kuveytiyye, 1985, II, 317.

 

Faiz


Fâiz Meşrû mudur?

İslâm hukûkuna göre fâiz meşrû değildir. Fâiz hem Kur’ân-ı…

Fâiz Nedir?

Fâiz, günümüzde daha çok “ödünç paranın getirisi”,…