Girdi yapan TKBB

Kâr Nedir?

Herhangi bir ürünün üretimi veya alım satımı ya da bir projenin hayata geçirilmesi sırasında katlanılan maliyet ile fiyat arasındaki fark ticâretten doğan kârdır ve bu kâr dinen meşrûdur. Buna göre tarım ürünlerinin üretimi, binaların yapımı, fabrikalarda yapılan üretimler ve mal alım satımları neticesinde kâr elde edilebilir. Peşin olmak kaydıyla döviz ticâretinde alım ile satım arasındaki […]

İstisna Akdi Nedir?

İstisna akdi yapım gerektiren ürünleri konu alır. Bu sözleşmelerde ürünün yapım malzemeleri de taahhütte bulunan tarafından temin edilir. Taahhütte bulunanın bizzat işi yapıp yapmaması akde bağlıdır. Yani taahhütte bulunan işi başkasına da yaptırabilir. Yapılacak ürünün niteliklerinin, miktarının, işin ve bedelinin vâdesinin belirlenmesi gerekir. Mal istenen nitelikleri hâiz olmazsa işveren muhayyerlik hakkına sahip olur. Yüklenici yaptığı […]

İslâm Hukûkunda Kâr İçin Bir Sınırlama Var Mıdır?

İslâm hukûkunda kâr sınırlaması yoktur. Kâr, piyasada belirlenir. Kâr sınırlaması alıcılar ya da satıcılar için haksızlık doğurabilir. Rivâyete göre Resûlullah (aleyhisselâm) ticârî mallara narh konulması için yapılan müracatı reddetmiştir15. İslâmiyet’te sınırlama yapmak yerine piyasanın mümkün olduğunca adâletsizlikten uzak olmasına çalışılmıştır. Bu yüzden üreticilerin piyasa fiyatını öğrenmeden aracılar tarafından mallarına talip olunması yasaklanmıştır16. Bununla birlikte elbette […]

Emtia Borsasından Mal Almak Meşru Mudur?

 Emtialar (tarımsal ve hayvansal ürünler, orman ürünleri, ağır metaller, değerli madenler, enerji ürünleri, petrol ve türevleri, kimyasal ürünler vs.) tarih boyunca ticaretin ana konusu olmuşlardır. Dolayısıyla bunların satıldığı borsaların kurulması da hem mümkün hem gereklidir. Ancak mevcut emtia borsalarında işlemlerin yalnızca ticâri amaçlarla yapılmadığı görülmektedir. Emtia borsalarında yapılan işlemlerin vâdeli işlemler olabilmesi, vâde sonunda tarafların […]

Ülke Kredilerine (Eca Kredileri) Teminat Mektubu Verilebilir Mi?

ECA, “EXPORT CREDIT AGENCY” sözcüklerinin baş harflerinden oluşan bir kısaltma olup, her ülkenin ECA kuruluşu o ülke menşeli yatırım mallarının ihrâcatının teşvik edilmesi amacıyla ticâri bankaların doğrudan üstlenmek istemedikleri / üstlenemeyecekleri muhtelif risklere (politik, ticâri vs) karşı ihrâcatçılar / finansör bankalar lehine orta / uzun vâdeli kredi garantisi / sigortası sağlamaktadır. ECA kuruluşu garantisi / […]

Türk Eximbank Kredilerine Teminat Mektubu Verilebilir Mi?

Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş./Türk Eximbank, 31 Mart 1987 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 3332 sayılı Kanun’un verdiği yetkiye istinaden 21 Ağustos 1987 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 87/11914 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Türk Eximbank’ın temel amacı; ihracatın geliştirilmesi, ihraç edilen mal ve hizmetlerin çeşitlendirilmesi, ihraç mallarına yeni pazarlar kazandırılması, ihracatçıların uluslararası ticarette paylarının artırılması […]

Teşvik Kredilerine Teminat Mektubu Verilebilir Mi?

 Devlet yönetimi ülke kalkınması amacıyla çeşitli alanlara teşvik kredileri vererek destekte bulunur. Yine devlet, yatırımı ve ihracatı teşvik amacıyla pek çok yardımlarda bulunur. Mesela bunlar arasında şunları sayabiliriz: Ar-Ge yardımları, uluslararası nitelikteki yurtiçi ihtisas fuarlarının desteklenmesi, yurtdışında milli veya bireysel düzeyde gerçekleştirilen fuar katılımlarının desteklenmesi, pazar araştırması desteği, eğitim yardımı, yurtdışında ofis-mağaza açma, işletme ve […]

Teminat Mektubu Karşılığı Komisyon Alınabilir Mi?

 Teminat mektubu bir kefâlet işlemi olduğu için komisyon alınıp alınamayacağı tartışılmıştır. Çünkü İslâm hukukçuları geçmişte kefâleti iyilik saymışlar ve komisyon almayı uygun bulmamışlardır. Ayrıca geçmişte zenginlerin fakirlere kefâleti daha yaygın olduğundan olsa gerek fakirler lehine taraf olmuşlardır. Aslında kefâletten komisyon alımını yasaklayan bir dini delil yoktur. Günümüz bankacılığında da teminat mektubu vermek bankaya hem külfet […]

Tahvil Ve Bono Teminata Alınabilir Mi?

 Devlet zaman zaman tahvil ve hazine bonosu ihraç ederek fâizle borçlanır. Tahvil ihrâcı özel sektör firmalarının da paraya ihtiyaç duyduklarında kullandıkları bir enstrümandır. Bu özel sektör firmaları arasında bankalar da vardır. Bankalar da paraya ihtiyaç duyduklarında tahvil ihraç edebilmektedirler. Elinde parası olup tahvil almak isteyenler ya devlet tahvili ya hazine bonosu ya da özel sektör […]

Katılım Bankacılığında Neler Teminat Olabilir?

 Her iki tarafa da sorumluluk yükleyen bedelli akitlerde yükümlülüklerin garanti altına alınması ve alacakların vâdesinde ödenmesini sağlamak amacıyla; emânet ve kira akitlerinde ise kasıt, kusur ve şarta muhalefet sebebiyle oluşacak tazminatı garantiye almak maksadıyla yazılı belge, şahit, kefil, rehin, çek ve emre yazılı senet gibi teminatlar alınabilir. Zira insanlar kimi zaman yükümlülüklerini yerine getirmemekte ve […]